tumblr analytics

13-02-11

Reactie van de muzieksector op “voorstel Vlaamse reglementering maximaal

Het voorstel werd grondig onderzocht waarbij het volgende werd vastgesteld:

- Het voorstel van Minister Schauvliege is strenger dan gelijk welke andere regelgeving in Europa. Uit verificatie blijkt overigens dat rigide regels in het buitenland niet gevolgd worden in de praktijk : afkopen boetes, manipulatie van de meting, lokaal overrulen van regelgeving, etc...

- De voorgestelde reglementering is enkel van toepassing op elektronisch versterkte muziek. Andere activiteiten in onze samenleving, die evenzeer een invloed kunnen hebben op het gehoor (niet elektronische muziek, klassieke en andere muziek, bepaalde sportmanifestaties, MP3 spelers, etc...), worden buiten beschouwing gelaten. Dit valt niet te rijmen met het algemeen gelijkheidsbeginsel.
- Het risico op gehoorschade wordt bepaald door de blootstellingstijd aan bepaalde geluidsniveaus of -volumes van allerlei geluidsbronnen op lange termijn (over jaren). Het actueel voorstel houdt enkel rekening met de eventuele impact van één mogelijke risico-bron en transponeert dan nog lange termijn-effecten naar een heel erg beperkt tijdskader. In het beste geval resulteert het voorstel dan ook in de spreekwoordelijke druppel op een hete plaat.

- De Vlaamse overheid neemt volgens het voorstel zelf geen enkel initiatief rond sensibilisering en preventie, maar wentelt alles af op organisatoren, jeugdverenigingen en lokale overheden.

- De flankerende maatregelen variëren per categorie. Voor vele activiteiten is het in de praktijk echter onmogelijk om vooraf correct in te schatten in welke van de drie categorieën het event gaat verlopen. Te veel factoren hebben hierop een invloed.

- Ook moeten oordopjes ter beschikking gesteld worden. Maar recente testen tonen aan dat de meeste producten voor gehoorbescherming valse verwachtingen creëren en daardoor een onjuist veiligheidsgevoel scheppen.

- Een organisator zou wel mogen meten met klasse 2 apparatuur, de overheid zelf meet echter met klasse 1 apparatuur (klasse 1 is nauwkeuriger dan klasse 2). Dit kan (en zal) omwille van het verschil in nauwkeurigheid bij controles door de overheid aanleiding geven tot onnoemelijk veel discussies, ook op gerechtelijk vlak. Om dat te vermijden zouden minstens de meettoleranties bij een normstelling ingecalculeerd moeten worden.

- Het opstellen van geluidsplannen lijkt wel een preventieve maatregel. Maar het uitwerken van een geluidsplan bevat in de praktijk niet noodzakelijk relevante informatie met betrekking tot de kans op gehoorschade. Begrippen als ‘gelijkmatige verdeling’, ‘gekende geluidsniveaus’ en ‘correctiefactor’ zijn vatbaar voor verschillende interpretaties. De resultaten van dergelijke planning zijn naar de praktijk toe meestal speculatief en hooguit bruikbaar als indicatieve raming. Het toelaten om te meten tot op 0.5 m van de luidspreker is onrealistisch.

- Los van dat alles, hebben kleine organisaties (clubs, jeugdorganisaties) noch de middelen om dergelijke apparatuur en software te financieren, noch de knowhow om deze met de nodige deskundigheid te bedienen.

- Vele kleine clubs zullen de voorgestelde maatregelen en normen niet kunnen realiseren en bijgevolg de deuren moeten sluiten. Internationale acts zullen omwille van dergelijke
reglementering hun passage in Vlaanderen overslaan en dit zal zijn weerslag vinden op de CD verkoop.

- Buiten de praktische en technische kanten rond het voorstel, zijn er nog tal van beschouwelijke overwegingen. Zoals over het maken van persoonlijke keuzes, over artistieke vrijheid. Enz. Om al deze redenen is de hele sector van mening dat er momenteel nog geen besluit kan en mag genomen worden. Dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen elektronisch versterkte muziek en andere vormen van geluidsproductie, is volledig uit den boze. De sector wenst een lange termijn visie die rekening houdt met alle risico’s en effecten. Verder internationaal onderzoek en overleg zijn nodig om tot een coherent geheel te komen dat werkbaar en financieel haalbaar is, en dat ook in een internationale context getoetst werd zonder afbreuk te doen aan het rijke culturele leven in Vlaanderen.

12:54 Gepost door Epic in Focus | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.